Kde se nacházíme

Nacházíme se ve výšce 315 m n. m., v místě, kterému se říká  Pod Hubleskou. Jsme u rozcestníku. Po    turistické značce je to směr do Studénky. My půjdeme po    turistické značce, směr Odry. Za zády vidíte jižní pohled na Bílovec.

Jen pár desítek metrů od tohoto zastavení je vodní nádrž Bílov–Hubleska, vybudovaná obcí Bílov v r. 2001. Nádrž je napájená vodním tokem Jablůňka, který pramení západně od obce Bílov ve výšce 350 m n. m. Vodní nádrž se stala novým domovem vodních živočichů a vlhkomilných rostlin.

Hubleska jako výletní místo, koncerty, éra letních bytů a ubytování koncem 19. století

Když dnes vyrazíme do přírody na procházku nebo na delší výlet, asi nám nepřijde na mysl, že před dvě stě lety nebylo takové počínání nikterak samozřejmé. Rozvoj turistiky nastal, až když měli lidé dost volného času. Do té doby bylo cestování vyhrazeno šlechtě a nejbohatším vrstvám. Koncem 18. století začínají i prostí lidé vyrážet na výlety a objevovat krásy přírody. Jako houby po dešti rostou v okolí měst vyhlídky, altánky, rozhledny, ale také například sluneční lázně, koupaliště, chaty nebo výletní hostince. O nedělích bylo zvykem po obědě vyrazit na procházku a přitom se potkat se sousedy, případně posedět v restauraci. Takovým procházkám se říkalo korzování a často vedly právě do přírody.

V létě se jezdívalo na venkov nebo do menších městeček obklopených přírodou aspoň na pár dní na letní byt. Tak si mohli i lidé z velkých měst užít trochu pohybu na čerstvém vzduchu. O tom, kde je co zajímavého k vidění, kde se dá občerstvit nebo ubytovat, se mohli lidé pravidelně informovat v novinách a z každého pořádného výletního místa bylo zvykem odeslat rodině, přátelům a známým pohlednici.

Ve městech začaly růst hotely a restaurace. Místní i turisté vyráželi o nedělích a svátcích do přírody v okolí města. I Bílovec byl oblíbeným cílem výletníků. Ve městě se udrželo větší množství hostinců. Bývalý bílovecký kronikář, pan Kuchta, jich ve své knize Stručné dějiny města Bílovec vypočítává více než 20 a pětice větších hotelů.

K oblíbeným výletním místům patřila v Bílovci Hubleska a Murzkathal, dnešní Údolí mladých. Kopec Hubleska byl oblíbeným bodem zájmu bílovecké česky mluvící komunity. Stával zde dříve dřevěný altánek, kde hrávala o nedělích k tanci a poslechu muzika a výletníci se mohli občerstvit pečenými buřty a pivem. V Údolí mladých se zase setkávala německy mluvící společnost.

 

Zdroj:J KUCHTA, Zdeněk: Stručné dějiny města Bílovce od založení do roku 2020. Bílovec: Kulturní centrum Bílovec, p. o., 2021.

Ptačí oblast Poodří

Hranice ptačí oblasti je totožná s hranicemi CHKO Poodří. Bylo zde celkově pozorováno přes 400 ptáků, tedy více než 60% veškerých druhů České republiky.

Předmětem ochrany jsou především populace a biotopy těchto zvláště chráněných ptáků: bukáč velký (Botaurus stellaris), kopřivka obecná (Anas stopera), ledňáček říční (Alcedo atthis) a moták pochop (Cricusaeruginosus). Území vyhlášeno dne 15. 12. 2004 v rámci soustavy Natura 2000.

Co můžeme i slyšet?

Lesní porosty jsou ideálním a přirozeným prostředím pro různorodé druhy ptactva, které zde hnízdí. Určitě mnohé znáte, ale viděli jste je z blízka na vlastní oči? V lesnaté lokalitě HUBLESKA hnízdí tito opeřenci:

Hlasy ptáků

Desatero ochránců přírody

1. Neubližuj přírodě.
2. Chovej se tiše.
3. Jezdi a choď po cestách a stezkách.
4. Domácí mazlíčci patří na vodítko.
5. Využívej darů lesa s rozumem.
6. Nesahej na zvířátka.
7. Postarej se o prameny a studánky.
8. Nerozdělávej oheň v lese.
9. Dbej o svoji bezpečnost.
10. Udržuj v přírodě pořádek a čistotu.

Tip na výlet

Nejen pro zájemce o studium ptactva stojí za návštěvu přírodní rezervace Kotvice. Je charakteristická druhově pestrými ekosystémy. Nejedná se jen o samotný rybník Kotvice, ale i o rozmanité litorální porosty, mokřady, tůně, dubohabřiny, lužní lesy a zaplavované louky.

Žije zde nemalý výčet zvláště chráněných rostlin i živočichů. Nejvzácnějšími rostlinami jsou kotvice plovoucí a nepukalka vzplývající. Dále se může rezervace pyšnit bohatou avifaunou. K nejvýznamnějším a zvláště chráněným zástupcům patří potápka černokrká, bukáček malý, ledňáček říční, kormorán velký, kvakoš noční, lžičák pestrý, hohol severní, chřástal vodní, potápka roháč a čáp bílý.

Na břehu rybníka se nachází pozorovatelna s naučnými tabulemi. Nezapomeňte si sebou vzít dalekohled.

Co můžeme vidět?

Vstoupíme do lesnaté části naučné stezky. Co všechno můžeme cestou vidět? Jaká zvířata tady přebývají? Ze spárkaté zvěře zde pravidelně pobývá srnec obecný, ojediněle se sem zatoulá i jelen evropský a zdržuje se zde i prase divoké.

Šelmy jsou zde zastoupeny jezevcem lesním, kunou lesní a liškou.

Chcete si ověřit své znalosti?

Stáhněte si pracovní list a otestujte se.

stáhnout

Partneři

© 2024 Kulturní centrum Bílovec, p.o. | provozováno s ondrejfirla.eu