Kde se nacházíme

Lokalitě, kde se nyní nacházíme, můžeme říkat úvoz. Úvozová cesta je označení pro cestu, která se zařezává do terénu. Jedná se o staré nezpevněné původní cesty, které jsou tvarovány vodní erozí. Dnes jsou zdejší úvozové cesty částečně zpevněné, protože stále slouží k obhospodařování polí a lesů. Kdybychom se vydali vpravo, půjdeme úvozem do obce Bravinné, která tvoří místní část Bílovce. My se však vydáme vlevo a půjdeme do obce Bílov. Ale nejprve se seznámíme s blízkým okolím. Poté, co jsme vyšli ze zalesněné části HUBLESKY, ocitli jsme se  v otevřené krajině a za příznivého počasí se můžeme kochat výhledem na panorama Beskyd. Je vidět Lysá hora, Radhošť i Velký Javorník.

Historie kulturní krajiny

Krajina, kterou vidíme kolem sebe dnes, má svou zajímavou historii. Člověk ji měnil od nepaměti a my se nyní se zásadními mezníky seznámíme. První zásahy člověka do krajiny proběhly už v neolitu. Člověk tehdy začal vypalovat prales a zakládat první stálá sídla. První pole se obdělávala pomocí dřevěných háků. Byl položen základ důležitých stezek a pozdějších cest dálkového obchodu. Pro Bílovecko je důležitá blízkost slavné Jantarové stezky, která spojovala Řím a Baltské moře.

Další velký zásah do krajiny znamenal středověk a především na našem území středověká kolonizace. Ta zahustila řídkou síť sídel v hraničních oblastech. U nás, na Bílovecku, je právě 13. století dobou, kdy bylo založeno město Bílovec (původně Wockenstadt, Wagstadt – Vokovo město) a několik okolních vesnic. Ty se od původního slovanského osídlení liší v názvech. V těch je slyšet vlastní jména původních zakladatelů (Albrechtice), nebo německé výrazy (Bravinné – Brawin), neboť z Německa k nám přicházela většina kolonistů. Krajina ustoupila zemědělské činnosti člověka. Okolí sídel zabraly pole obdělávaná trojpolním systémem. Středověký rolník si krajinu zcela podmanil.

Okénko Víte, že: Trojpolní systém: pole bylo rozděleno na tři stejné části. Jedna se prvním rokem osela obilí na podzim, druhým rokem na jaře a třetím rokem leželo pole ladem. Tento systém se střídal na každé části tak, aby dvě byly každý rok oseté a jedna ležela ladem a sloužila jako pastvina pro dobytek.

Pole pro pěstování obilí se nacházela do 1,2 km od vesnice, byla pevně vyměřená a ohrazená malým kamenným náspem. V bezprostřední blízkosti domů se nacházely zahrady pro pěstování zeleniny. Neúrodné nebo těžko dostupné půdy se změnily v pastviny. Svažité terény sloužily jako sady a vinice a podmáčené pozemky jako louky. Blízké lesy byly využívány k pasení dobytka a získávání palivového či stavebního dříví. Odlehlejší lesy obývali aspoň sezóně uhlíři, kteří zde stavěli milíře s hnědým uhlím, lovci, dřevorubci nebo třeba brtníci. Ti získávali od lesních včel med. Prales rychle mizel a krajina trpěla odlesňováním a následnými povodněmi. Od 12. století můžeme hovořit také o vodním hospodářství. Začínají se budovat rybníky.

Dalším mezníkem je období baroka. Baroko nahlíželo na vše, tedy i na krajinu, jako na vztah mezi hmotným a duchovním. Ideálem byla osová souměrnost a na krajinu se pohlíželo jako na architektonické dílo v němž divokost a neupravenost neměla místo. Krajinu doplňovala na vhodných místech celá síť kapliček, božích muk a křížů. Barokní zbožnost se odrážela také v křížových cestách na kopce a hory a zakládání poutních míst. Po třicetileté válce zanikla mnohá sídla a došlo ke vzniku velkých panství. A to si žádalo úpravu polí. Vznikaly kolem nich meze, nebo kamenice, které zarůstaly keři a sloužily k pastvě. Novým prvkem v krajině byly stromové aleje podél cest, které jednak měly poskytovat stín, jednak sytit armádu vracející se z válek nebo cvičení. Do volné krajiny se stěhovaly hospodářské budovy – ovčíny, myslivny, mlýny a pily. Lesy čelily intenzivní těžbě a pastvě dobytka. Z krajiny mizely soliterní stromy a houštiny, které spásal dobytek. I horské lesy byly ohroženy těžbou pro produkci skláren, hutí. Od 2. poloviny 18. století se v lesích masivně zavádí borovice a smrk a významně se zalesňuje. Krajině ale nepomáhají četné mlýny na řekách, které zpomalují vodní toky a ty se zanášejí. Císařský patent Josefa II. nařídil obcím mít vlastní mlýn a v oblastech, kde nebyl vhodný tok to znamenalo rozvoj mlýnů větrných. Dochází k prvním pokusům o vytvoření map a katastrů. Jakýmsi vrcholem je tzv. Stabilní katastr, kde vidíme podrobně zachycenou krajinu s údaji o půdě, skladbě lesa, vodních tocích i stavbách a majitelích.

Obrázek mapy císařského otisku https://ags.cuzk.cz/archiv/openmap.html?typ=ciom&idrastru=B2_a_6MS_83-1_2

Další přelom v historii krajiny znamenala technická revoluce v 18. století. Krajina tehdy začala ve velkém podléhat průmyslové činnosti člověka. Pole se nepřizpůsobovala terénu nýbrž strojům, které ji měly obdělávat. Díky hnojení bylo možné pěstovat rostliny na dříve nepředstavitelných místech. V 19. století se rozloha orné půdy zvětšila asi o čtvrtinu. V roce 1848 totiž císař zrušil roboty a poddanství a sedláci se konečně stali vlastníky své půdy a mohli s ní nakládat dle svého. Nehospodařilo už se trojpolním systémem, nýbrž střídavým hospodářstvím a také došlo k přechodu na stájový chov dobytka. Krajinu protly nové cesty, mosty a železnice. Došlo k úpravě koryt vodních toků. Naprostou destrukci krajiny znamenala těžba, především uhlí. Zároveň tak ale vznikly zcela nové biotopy. Krajinu měnily také nově pěstované plodiny – brambory a cukrová řepa. Lesní hospodářství uměle přineslo do naší krajiny smrk, vysokokmenný les a vytěsnilo smíšený nebo listnatý les.

Poslední velký zásah do krajiny znamenala éra socialismu. Krajina podléhala centrálnímu plánování, hluboce se na ní podepsalo znárodnění pozemků, rozorání mezí a následné extenzivní jednotné hospodaření družstev. Pohromou pro půdu bylo neadekvátní hnojení umělými hnojivy. Z krajiny mizely důležité meze, remízky, solitérní stromy a s nimi téměř zmizeli také mnozí živočichové. Jmenujme třeba křečka polního, sysla, koroptve. Jiní, jako třeba vrabci a sýkorky, se přemístili blíže k lidským sídlům. Ornou půdu začala ohrožovat větrná i vodní eroze. Vodní toky byly napřímeny, proběhla meliorace a vysoušení mokřadů. Průmyslová činnost člověka, například těžba uhlí měla na krajinu naprosto destruktivní dopad. Podobně jako rostoucí automobilismus. Zajímavý dopad mělo vytvoření hraničního pásma a vojenských prostorů. To mělo za následek největší zalesnění od dob středověké kolonizace. Malý ohled na ekologii znamenal pro přírodu katastrofu, zároveň ale lidé docenili význam původní krajiny a nutnost její ochrany formou chráněných oblastí (přírodní rezervace, CHKO, památné stromy…).

Dnes se snažíme z chyb socialistické éry poučit a vrátit krajině její původní ráz nezatížený dobyvačným způsobem hospodářství. Postupně se například zvyšují stavy zvěře, roste zalesnění, zemědělci mají povinnost tolerovat na svých polích remízky, ale stále je u nás erozí ohrožena až polovina orné půdy. Pečujme tedy o krajinu, abychom ji mohli dalším generacím předat v lepším stavu, než v jakém se dostala nám.

Zdroj: LOKOČ, Radim, LOKOČOVÁ, Michaela: Vývoj krajiny v České republice. Brno: Lipka- školské zařízení pro enviromentální vzdělávání, 2010. ISBN: 978-80-904807-3-5. HTTP: http://www.lowaspol.cz/_soubory/KR_kniha.pdf, 12. 3. 2022.

Kulturní krajina

Rozhlédneme-li se kolem sebe, vidíme pole, louky, lesy, polní cesty, silnice a lidská sídla. Soubor všech těchto prvků nazýváme kulturní krajinou. Ta vzniká spolupůsobením člověka a přírody. Historická kulturní krajina byla velmi pestrou mozaikou mnoha přírodních, navzájem provázaných prvků. V takovéto krajině se daří jak lidem, tak nejrůznějším živočichům a rostlinám.

Používání moderních technologií při hospodaření má však negativní dopad na tradiční prvky kulturní krajiny. Zmizely remízky a s nimi i někteří živočichové. Snažíme se však vrátit do krajiny to, co jsme jí vzali a co ji dělá bohatou, stabilní a krásnou pro život člověka a ostatních živých tvorů na zemi.

Zvířena kulturní krajiny

Otevřená krajina nám dává možnost pozorovat zvířata v jejich přirozeném prostředí. Stačí se chovat tiše a ohleduplně. Za vaši trpělivost můžete  být odměněni pohledem třeba na:

Poznáte je na obrázcích?

Zvířena kulturní krajiny 2

Všude zaznívá symfonie ptačích hlasů a hýří barevnost jejich šatu.

V této lokalitě je výkon práva myslivosti soustředěn na chov a lov srnce obecného, zajíce polního a bažanta obecného.

V dřívějších dobách zde byl hojný králík divoký. Významným predátorem je zde liška obecná. Loví se i prase divoké. Celoroční péče o zvěř je velmi dobrá.

Hmyzí společenství

Neoddělitelnou součástí živé přírody je hmyz. Je to třída šestinohých živočichů, kteří mají tělo rozdělené na tři části: hlava, hruď a zadeček. Na území České republiky je známo asi 30 tis. druhů hmyzu. Na HUBLESCE se to hmyzem také jen hemží, např. létaví.

Ale také ti, co používají jen chůzi. U hmyzu říkáme, že jde o tripedální chůzi, vždy jsou tři nožky na zemi. Tento způsob umožňuje rychlý pohyb při maximálním zachování stability.

Chráněné druhy hmyzu

Na Bílovecku se vyskytuje řada chráněných bezobratlých živočichů. V CHKO Poodří žije například modrásek bahenní a velmi vzácný brouk páchník hnědý. Dalším zajímavým druhem je majka obecná. Nenechte se zmást jejím vzhledem, nejedná se o žádnou mravenčí královnu, ale o druh jedovatého brouka, s nímž se můžete setkat i v okolí Bílovce.

Mezi zvláště chráněné druhy motýlů, jejichž výskyt byl potvrzen i přímo na území Bílovce, patří ohniváček černočárný a otakárek fenyklový.

Otakárek fenyklový je příkladem úspěšné ochrany živočichů. Díky dlouhotrvající legislativní ochraně jeho populace natolik zesílily, že již nepatří mezi ohrožené druhy. Naštěstí je i přesto stále zákonem chráněn.

V roce 2021 byl ve Staré Vsi u Bílovce potvrzen výskyt ohroženého lišaje pryšcového. Vědečtí pracovníci z Ostravské univerzity zde objevili housenku tohoto chráněného nočního motýla.

NOVÉ DRUHY V BÍLOVCI A OKOLÍ

Změny klimatu přivádějí do našich končin i některé invazní druhy, které byly ještě donedávna charakteristické pro jižnější oblasti. Pokud jde o příklady bezobratlé fauny Bílovecka, lze uvést kudlanku nábožnou a křižáka pruhovaného (původem ze Středomoří). Oba zmíněné druhy u nás žily ještě donedávna pouze na jižní Moravě.

Chcete si ověřit své znalosti?

Stáhněte si pracovní list a otestujte se.

stáhnout

Partneři

© 2023 Kulturní centrum Bílovec, p.o. | provozováno s ondrejfirla.eu